نقش جهان- مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی (BSNT) - داور - داوران